05/17/2023

geschreven door Daniella Mazzini

Evaluatie van de eerste nationale routekaart

05/17/2023

geschreven door Daniella Mazzini

Evaluatie van de eerste nationale routekaart

In 2011 is door BuildUpSkills-Nederland (BUS-NL) een roadmap opgesteld om in Nederland de bouw- en installatiesector goed voor te bereiden op de energietransitie van de gebouwde omgeving. Kernvraag die hierbij gesteld werd is: Welke acties zijn nodig om skills voor de energietransitie goed vorm te geven in deze sector? Op basis van deze vraag zijn acties opgesteld voor het initiële onderwijs (onderwijs dat mensen volgen voordat ze de arbeidsmarkt betreden, met name (VMBO, HBO en WO) en voor het Post-Initiële Onderwijs (onderwijs dat iemand volgt na een initiële opleiding). Bij beide typen onderwijs is ook gekeken naar acties die nodig zijn voor het scholen van trainers en docenten.

In de roadmap zijn 19 concrete acties opgesteld. Eind 2022 was het tijd om helder in beeld te brengen wat er met de 19 actielijnen is gebeurd. Zijn alle acties uitgevoerd? Is er meer gebeurd dan verwacht, of juist minder? Dit ter voorbereiding voor de samenstelling van een nieuwe roadmap voor het tijdvak 2023-2033.

In bijgaande korte notitie wordt ingegaan op de uitgevoerde activiteiten. Hierbij is zowel gekeken naar acties die direct door de partijen vanuit BUS-NL zijn uitgevoerd als naar acties die als spin-off of indirect (door derden) zijn uitgevoerd. Hierbij is het van belang aan te geven dat BUS-NL en de vervolgprogramma’s zich hebben gefocust op het post-initiële onderwijs en niet op het initiële onderwijs. Per actielijn is aangeven welk nummer deze in de roadmap had en onder welk cluster van actiepunten het is beschreven. Hierdoor is het eenvoudig terug te vinden in de roadmap. We gaan hierbij uit van het schema uit de roadmap van 2011 zoals die hieronder is afgebeeld (zie Figuur 1). Hier staan op de X-as alle actiepunten, verdeel over post-initieel en initieel onderwijs opgenoemd. Op de y as staat de indeling van de acties met nummers en de toentertijd verwachte doorlooptijd. Ook is aangegeven welke actor betrokken dient te zijn en welke actor de kartrekker dient te zijn.

Per actielijn is aangegeven of de uitvoering beneden verwachting was, conform verwachting of boven verwachting is.

Figuur 1: BUS-NL 2011 roadmap

Download hier (BUS-NL_D2.1_NL) het volledige rapport.

Verwante artikelen

Vond je dit een interessant artikel? Lees ook eens:

Er worden meer berichten geladen …