Een belangrijk thema binnen BUSLeague is stimuleren van de vraag naar energievakmanschap. Om te verkennen of de NZEB-clause, een instrument uit Frankrijk, bruikbaar is om in de Nederlandse situatie vakmanschapseisen op te nemen in aanbestedingen, is door ISSO op 18 mei een workshop gehouden. In deze workshop is eerst de NZEB-clause gepresenteerd en de relatie met het bredere thema Green Public Procurement. Hierna is met de deelnemers een brede discussie gevoerd en zijn de resultaten samengevat.

De belangrijkste resultaten zijn:

  1. De NZEB-clause is een goed en bruikbaar instrument om vakmanschap te eisen op de bouwplaats en van alle betrokken partijen.
  2. Voor het breed in gebruik nemen van de clausule is het wel nodig dat een aantal randvoorwaarden worden ingevuld, zoals ondersteuning en ontzorging van de aanbestedende dienst en creëren van awareness bij de aanbestedende diensten
  3. Een bedreiging voor het succesvol gebruik van de clausule is de druk op de inkoopafdelingen van de aanbestedende diensten om zo efficiënt mogelijk te werken. Hierdoor kan er weinig aandacht zijn voor inhoudelijke aspecten.

Tijdens de workshop is ook gesproken over een andere manier om de aandacht voor vakmanschap te vergroten, namelijk door relevante thema’s waarvoor kennis van elkaars werk nodig is op de agenda te plaatsen van de periodieke bouwvergadering op de bouwplaats.

In Nederland wordt de workshop opgevolgd met een pilot voor het gebruik van de NZEB-clause en een uitwerking voor welke situaties gebruik van de NZEB-clause toegevoegde waarde heeft.

Dezelfde workshop is binnen BUSLeague in zes partnerlanden gehouden. Een vergelijking van de resultaten vindt u in dit rapport. In de komende tijd wordt op basis van de resultaten en verder onderzoek een best practice guide gemaakt over hoe vakmanschap kan worden geëist in aanbestedingen van publieke organisaties.

Een Engelstalige versie van dit nieuwsbericht is verschenen op www.busleague.eu