Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden bestaan uit twee delen: de gebruiksvoorwaarden zoals ISSO (de beheerder van deze website) ook deze hanteert voor al haar websites en de voorwaarden voor de nieuwsbrief.

Gebruiksvoorwaarden

  • Alle informatie op deze website is beschermd door de Auteurswet, tenzij wettelijk anders is bepaald. Informatie, producten en/of diensten die via deze website worden verschaft mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting ISSO.
  • Gegevens die de gebruiker in het kader van aanmelding en/of bestellingen of anderszins aan Stichting ISSO opgeeft, worden door Stichting ISSO geregistreerd conform de toepasselijke wetgeving. De gebruiker heeft het recht de geregistreerde gegevens op te vragen. Voorzover de gebruiker constateert dat gegevens over hem niet juist zijn, zal hij Stichting ISSO daarvan in kennis stellen.
  • Stichting ISSO, uitgevers, auteurs en/of redacteuren zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolledigheden en/of voor de (niet-)bereikbaarheid van de informatie, producten en/of diensten die via deze website worden verschaft.
  • Toegang tot onderdelen van deze website wordt verleend op strikt persoonlijke basis. Een login-naam, wachtwoord en/of ander identificatiemiddel mag alleen worden gebruikt door de natuurlijke persoon door wie deze voor de eerste keer zijn geregistreerd, en uitsluitend voor diens eigen gebruik van deze website. Het is gebruiker niet toegestaan van de via deze website aangeboden informatie, producten of diensten zodanig gebruik te maken dat dit leidt of kan leiden tot enige vorm van – al of niet commerciële – exploitatie van die informatie, producten of diensten of enig gedeelte daarvan door de gebruiker of een derde.
  • Op alle overeenkomsten met Stichting ISSO zijn de Algemene Voorwaarden van Stichting ISSO van toepassing, die u hier kunt lezen. In deze Algemene Voorwaarden zijn onder meer bepalingen opgenomen omtrent leveringstermijnen, aansprakelijkheden en reclames.
  • BuildUpSkillsNL verzendt meerdere malen per jaar (maximaal 26 keer) een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief bevat informatie over aankomende activiteiten, uitgevoerde activiteiten, bereikte resultaten en verschenen publicaties en kan uitnodigingen of aanbiedingen bevatten. In deze nieuwsbrief kunnen ook uitnodigingen zijn opgenomen om u aan te melden voor nieuwsbrieven van de projecten en organisaties waarover wordt gecommuniceerd.
    Door u in te schrijven gaat u er mee akkoord dat wij u deze nieuwsbrief toesturen. U kunt zich altijd weer afmelden. Een link hiervoor is opgenomen in de nieuwsbrief.