02/21/2024

geschreven door BUS-NL

Sluit je ogen en stel je de nabije toekomst voor..

Geschreven door Ruth Mourik.

In dit artikel presenteert BUILD UP Skills Nederland (BUS-NL) een visionaire kijk op de toekomst van energieprofessionals. Deze visie gaat verder dan technische aspecten en benadrukt de kracht van lokale betrokkenheid, waarbij de cruciale rol van voortdurende innovatie in het vak wordt onderstreept. Verder worden in het artikel uitdagingen en veranderingen binnen de energietransitie besproken, waarbij BUS-NL haar missie om te komen tot beter vakmanschap voor een duurzame toekomst toelicht. 

02/21/2024

geschreven door BUS-NL

Sluit je ogen en stel je de nabije toekomst voor..

Geschreven door Ruth Mourik.

In dit artikel presenteert BUILD UP Skills Nederland (BUS-NL) een visionaire kijk op de toekomst van energieprofessionals. Deze visie gaat verder dan technische aspecten en benadrukt de kracht van lokale betrokkenheid, waarbij de cruciale rol van voortdurende innovatie in het vak wordt onderstreept. Verder worden in het artikel uitdagingen en veranderingen binnen de energietransitie besproken, waarbij BUS-NL haar missie om te komen tot beter vakmanschap voor een duurzame toekomst toelicht. 

Sluit je ogen en stel je de nabije toekomst voor… 

Een toekomst waarin elk vakmens werkend aan de verduurzaming van gebouwen alle vragen van bewoners over energiemaatregelen en verduurzaming van huis en leefomgeving kan beantwoorden en hen kan enthousiasmeren. Van vragen over techniek, gezonde binnenlucht, circulariteit, en biodiversiteit door renovatie, tot vragen over welke installateurs en/of diensten ze kunnen kiezen.  

Een toekomst waarin energieprofessionals er in grote aantallen zijn doordat het vak een belangrijke maatschappelijke waarde en nieuwe inhoud heeft gekregen. Daardoor is er een enorme aanwas ontstaan. Veel van die professionals, jong en ook oud, komen uit de buurt en werken in de buurt. Ons kent ons helpt enorm om de verduurzaming aan te jagen. Het zijn aanstekelijke ambassadeurs die gesprekken thuis, op straat en in het buurthuis aanjagen en invullen.  

Een toekomst waarin het vak niet stilstaat maar continu vernieuwing kent en we samen leren en ontwikkelen. De professionals weten elkaar te vinden en leren met en van elkaar, zowel online als fysiek. Het geleerde brengen ze ook terug naar de opleiders. En de opleiders voeden de (toekomstige) professionals continu met de laatste ontwikkelingen.  

Open je ogen en zie het Nu.. 

Er ligt een flinke uitdaging voor ons om de vaardigheden voor die toekomst in kaart te brengen en acties te identificeren die we samen moeten oppakken. Dit om te zorgen dat benodigde vaardigheden in de komende jaren ingebed worden in opleidingen, trainingen, functieprofielen, etc. Het enorm diverse netwerk aan actoren dat nodig is om de gebouwde omgeving te verduurzamen en CO2-neutraal te maken zal op niet eerder vertoonde schaal moeten gaan samenwerken. Activiteiten moeten beter op elkaar afgestemd worden en het samenwerkverband zou de lokale, regionale en nationale schaal moeten verbinden om maximale versnelling mogelijk te maken. Dit gaat ook nieuwe vaardigheden vragen die te maken hebben met bijvoorbeeld omgaan met onzekerheid, multi-level governance (sturen door alle lagen heen), nieuw leiderschap, nieuwe vormen van samenwerken, nieuwe ketenorganisatie etc.  

Deze uitdaging is in 2022 door BUILD UP  Skills Nederland (BUS-NL) opgepakt. Het originele idee van BUS-NL was om het bestaande platform van actoren weer te activeren, de verscheidenheid aan actoren, initiatieven en acties op een betekenisvolle manier aan elkaar te verbinden, en gezamenlijk een roadmap te ontwikkelen voor de periode 2023-2030. Dit is 11 jaar daarvoor ook gedaan, weliswaar met een sterke focus op opleidingsfondsen, kenniscentra en ROC’s die betrokken zijn bij het opleiden en trainen van de vakmensen in de energietransitie.  

We dachten dat we met dit nieuwe BUS-NL programma niches moesten helpen aanjagen en de bestaande niches konden gaan versterken. Dat zouden we doen door ze een netwerk te bieden, en door het bewustzijn te vergroten over de uitdagingen waar we voor staan. Samen konden we dan gaan werken aan een nieuw verhaal. 

We hadden bedacht dat een belangrijke pijler daarvoor het organiseren van 3 grote BUS-NL events was, waar we al die stakeholders bij elkaar zouden brengen om samen de roadmap en het nieuwe verhaal te ontwikkelen en gedragen te krijgen.

Onze ogen zijn geopend 

We hebben een mooi eerste event gehad. Daarmee brachten we een diverse groep mensen uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen die samen hebben nagedacht over vragen zoals: “Wat moeten vakmensen morgen kunnen? Hoe blijven we leren in een wereld die continu in verandering is? En hoe gaan we om met de transities die als een golf op ons afkomen?” Samen hebben we gewerkt aan elementen van de roadmap en het nieuwe verhaal. 

Maar tijdens dit event en ook in een sessie die we daarna hebben gehad bleek dat onze veronderstelling fout was. We hoeven geen niches aan te jagen, of niches bij elkaar te brengen en te versterken. Die niches zijn er al, meer dan, en ze hebben zich al verenigd in bijzonder effectieve netwerken met hun eigen betekenisvolle events waar partijen bij elkaar gebracht worden. Daarbovenop onze eigen events organiseren blijkt mosterd na de maaltijd.  

Waar we wel aan kunnen bijdragen als BUS-NL is iets anders. Er zijn een aantal kenmerken van de energietransitie die een enorme uitdaging vormen voor innovaties die willen opschalen: complexiteit, onzekerheid, gebrek aan eigenaarschap, weerstand en het feit dat partijen die elkaar zouden moeten ondersteunen bij opschaling rondom vaardigheden verschillende talen lijken te spreken.  

Gezien deze kenmerken van de transitie(s) in de gebouwde omgeving voelen veel stakeholders een behoefte aan een plek waar de diversiteit aan kennis, kunde en waardevolle perspectieven met elkaar gedeeld kunnen worden en er samengewerkt kan worden aan concrete vraagstukken. Om samen te ontdekken wat de juiste paden voorwaarts zijn in de context van de transitie(s). Er gebeurt ontzettend veel, en mede daardoor wordt een grote fragmentatie ervaren waardoor veel initiatieven een herhaling van zetten lijken. Ook zijn er maar weinig partijen die verantwoordelijkheid nemen in het stroomlijnen hiervan.  

Een grote wens die uitgesproken werd is daarom dat partijen eigenaarschap nemen in het zichtbaar maken van het ecosysteem rond bepaalde vraagstukken. En dat die partijen helpen om beter en betekenisvoller samen te werken. Dat vraagt niet meer om grote events waar gepraat wordt, maar om kleinschaligere plekken waar collaboratief en concreet gewerkt wordt aan thema’s waar nog veel ontwikkeling op nodig is, bijvoorbeeld om samen te onderzoeken welke opleidingsbehoeften er zijn en mogelijk gaan komen. Ook vraagt het om een concrete verbinding met bestaande netwerken en platforms.  

En zo hebben we onze plannen bijgesteld! We gaan geen grootschalige BUS-NL events optuigen, maar op een aantal leerpunten en vraagstukken die ook in onze roadmap staan samenwerking aanjagen. En we hebben de ambitie om als platform alle opgehaalde kennis rondom de bestaande en al gaande initiatieven zichtbaar te maken. In samenwerking met onder andere Mensen Maken de Transitie gaan we die samenwerkingen en uitkomsten ervan een plek geven waar nog veel meer mensen ervan kunnen leren en bijdragen!  

Hou voor meer informatie onze LinkedIn en BUS-NL website in de gaten! 

Verwante artikelen

Vond je dit een interessant artikel? Lees ook eens:

Er worden meer berichten geladen …